ตาราง และกราฟแสดงการใช้ประโยชน์ถ่านหินที่ผลิตได้ภายในประเทศ ปี 2549

ชนิดของการใช้
ปริมาณ (ล้านตัน)
ไฟฟ้า
15,815,3340
ซีเมนต์
2,128,509.8
กระดาษ
694,295.4
เส้นใย
27,854.2
อาหาร
24,659.2
ปูนขาว
37,285.0
บ่มใบยา
11,048.7
อื่นๆ
113,133.1
รวม
18,852,119.4

                                                                                                                             ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ตาราง และกราฟแสดงการใช้ประโยชน์ถ่านหิน(นำเข้าและผลิตในประเทศ) ตามประเภทผู้ใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530-2549

Year
Electricity
Industry
Total
1986
4,305.8
956.1
5,261.8
1987
6,245.1
1,368.3
7,613.4
1988
5,895.8
1,677.1
7,572.9
1989
6,764.2
2,254.4
9,018.6
1990
9,875.3
2,941.7
12,817.0
1991
11,855.5
3,273.1
15,128.7
1992
12,423.1
3,641.5
16,064.6
1993
11,489.8
5,158.7
16,648.5
1994
12,155.9
6,416.9
18,572.8
1996
16,471.7
8,528.0
24,999.7
1997
18,102.9
8,432.3
26,535.2
1998
15,493.0
6,872.4
22,365.4
1999
14,966.5
7,290.0
22,256.5
2000
16,250.5
5,483.3
21,733.8
2001
18,086.3
6,793.5
24,879.8
2002
17,437.6
7,702.2
25,139.7
2003
17,631.8
7,426.7
25,058.5
2004
18,730.8
9,280.8
28,011.6
2006
19,304.2
11,122.1
30,426.3

                                                                   ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (หน่วย 1,000 ตัน)