สรุปการสำรวจปิโตรเลียม
และการเจาะหลุมปิโตรเลียม กุมภาพันธ์ 2551

 การสำรวจปิโตรเลียม

 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน

บนบก

ในทะเล

รวม

 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.)

-

1,030

1,030

 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.)

215

-

-

 แกรวิตี้และแม็กเนติค

-

-

-

 การเจาะ

 

 

พบปิโตรเลียม

 รวมทั้งสิ้น

6

24

38

 หลุมสำรวจ

5

1

6

 หลุมพัฒนา

1

23

24

 หลุมอัดน้ำ

-

-

-


มีผู้รับสัมปทานจำนวน 2 ราย ดำเนินงานสำรวจวัดความไหวสะเทือนในทะเลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมระยะทาง และพื้นที่ดังนี้

การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน

การ สำรวจ

ผู้ ปฏิบัติ

แปลง

ระยะเวลา

รวมระยะทาง (กม.)

รวมพื้นที่ (ตร.กม.)

การวัด คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ

เพิร์ล ออย ปิโตรเลียม จำกัด

G2/50

-

1,030

1,030

การวัด คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ

สยาม โมเอโกะ จำกัด

L10/43

-

-

215

แกรวิตี้และแม็กเนติค

-

-

-

-

-

 

มีผู้รับสัมปทานจำนวน 4 ราย ดำเนินงานเจาะหลุมสำรวจและหลุมประเมินผลบนบกรวม 5 หลุม ใน 4 แปลงสำรวจ และ
มีผู้รับสัมปทานจำนวน 2 ราย ดำเนินงานเจาะ หลุมสำรวจและ หลุมประเมินผลในอ่าวไทยรวม 2 หลุม ใน 2 แปลงสำรวจ ดังตาราง

การเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม

การเจาะ

ผู้ปฏิบัต

แปลง

ชื่อหลุม

ระยะเวลา

ความลึก (เมตร)

ผลการเจาะ

บนบก

 

แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

L44/43

L44-R

21-31 ม.ค., 1- 29 ก.พ. 51

1,277

กำลังทำการหยั่งธรณีหลุมเจาะ

 

แพน โอเรียนท์เอเนอยี จำกัด

SW1A

NS1-D1

27-29 ก.พ. 51

126

กำลังดำเนินการเจาะต่อไป

 

ปตท.สผ.สยาม จำกัด

 

S1

 

PRATU TAO-A07 (AG)

11-17 ก.พ. 51

3,555

พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

PRATU TAO-A08 (AH)

17-25 ก.พ. 51

3,789

พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 

อะพิโก โคราช จำกัด

L15/43

SOUTH PHU HORM-1

15-29 ก.พ. 51

1,465

กำลังดำเนินการเจาะต่อไป

ในทะเล

 

โซโก้ จำกัด

B8/38

BA-01

14-15, 23-27 ก.พ. 50

1,575

กำลังรอการเจาะ

นอกจากนี้ บริษัท PTTEP Public Co.,Ltd. เจาะหลุมประเมินผล หลุม Ton Moke-1X ในแปลง B16 เริ่มเจาะเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ถึงความลึกสุดท้าย 3,963 เมตร (3,102 เมตร ตามแนวดิ่ง) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 เกิด Gas kick และกำลังพยายาม Kill well

มีผู้รับสัมปทานจำนวน 1ราย ดำเนินงานเจาะหลุมพัฒนาบนบกรวม 2หลุม ใน 1 แปลงสำรวจ
และ มีผู้รับสัมปทานจำนวน 4 ราย ดำเนินงานเจาะในอ่าวไทยรวม 23หลุม ใน 7 แปลงสำรวจ โดยมีการรายงานหลุมผลิตที่สำคัญ ดังนี้

การเจาะหลุมพัฒนาปิโตรเลียม

บริษัท

แปลงสำรวจ

แท่นเจาะ

หลุมผลิต

จำนวนหลุม

เจาะเสร็จ

ผลการเจาะ

บนบก

PTTEP Public Co.,Ltd.

L21/43

ZJ50-DBS-L

BYW 1-7ST

1

1

พบน้ำมันดิบ

 

L21/43

ZJ50-DBS-L

BYW 1-5

1

0

กำลังดำเนินการเจาะต่อไป

ในทะเล

ปตท. สผ.

B15

SAL T-3

บงกช-16

2

2

พบก๊าซธรรมชาติ

 

B15

SAL T-3

บงกช-18

7

0

กำลังดำเนินการเจาะต่อไป

โซโก้

B8/38

ENSCO-51

บัวหลวง-เอ

3

0

กำลังดำเนินการเจาะต่อไป

เชฟรอน

G4/43

SAL T-7

ลันตา-เอ

9

9

พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 

B8/32

Compact Driller

เบญจมาศ-ยู

6

0

กำลังรอการเจาะ

 

B10A

Charley Graves

ยะลา-อี

8

5

พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 

B10&B10A

Trident-16

ยะลา-จี

1

1

พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 

B13

SAL T-4

โกมิน-ซี

3

3

พบก๊าซธรรมชาติ